Actievoorwaarden

LG Promotie: Ontdek OLED

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotie: ONTDEK LG OLED TV. (hierna: “Actie”), die georganiseerd wordt door LG Electronics Benelux Sales BV, kantoorhoudende aan de Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland (hierna: “LG”).

 1. Op de Actie zijn naast deze Aanvullende Actievoorwaarden ook de Algemene Actievoorwaarden van LG van toepassing zoals vermeld op: http://www.lg.com/nl/actievoorwaarden. Bij afwijkingen tussen de Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt hetgeen in de Aanvullende Voorwaarden is opgenomen.
 2. De Actie betreft het volgende: de deelnemer dient na aankoop van een promotiemodel het volledige registratietraject zoals vermeld op www.ontdek-oled.nl af te ronden. Hierbij dient u, afhankelijk van de hierbij gemaakte keuzes, bewijsmateriaal te overleggen, waaronder het serienummer, de aankoopbon, etc.
 3. Deze Actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij dealers van LG die aan deze Actie deelnemen in Nederland, België en Luxemburg gedurende de periode 1 november t/m 31 december 2015 (hierna: ‘’Actieperiode ‘’) Klik hier voor de lijst met dealers van LG die deelnemen aan deze Actie.
 4. De Actie geldt alleen voor de promotiemodellen die in de lijst hieronder zijn opgesomd en die in Nederland, België of Luxemburg - binnen de actieperiode - zijn aangekocht en geleverd via aan deze Actie deelnemende dealers (hierna: “Promotiemodellen”) . De deelnemer kan, conform onderstaande tabel en voorwaarden, aanspraak maken op.
  Model 6 maanden 4K Netflix cadeau* 2 vliegtickets naar een stad in Europa cadeau**
  65EG960V Ja Ja
  65EF950V Ja Ja
  55EG960V Ja Ja
  55EF950V Ja Ja
  55EG920V Ja Nee
  55EG910V Ja Nee

  * Netflix premium account met 4K content voor 6 maanden, ter waarde van € 71,94. Het account moet uiterlijk 28 februari 2016 geactiveerd worden, na die datum kan de code niet meer geactiveerd worden. Nadat de promotieperiode van 6 maanden is afgelopen blijft uw Netflix-account bestaan. Wilt u gebruik blijven maken van de content die Netflix aanbiedt, voegt u dan een betaalmiddel toe en geef akkoord voor een maandelijkse betaling van € 11,99. Wanneer u al een Netflix-account had, dan zal uw Netflix abonnement automatisch hervat worden na de promotie periode van 6 maanden.

  ** Twee tickets incl. luchthavenbelastingen naar één van de zes aangegeven steden binnen Europa. Daarbij geldt een keuze uit Barcelona, Berlijn, Londen, Parijs, Rome of Venetië. LG doet haar uiterste beste iedere deelnemer de tickets te verstrekken van zijn/haar eerste keuze, maar LG kan dit niet garanderen en is daartoe niet verplicht. Het toewijzen van een bepaalde keuze zal mede afhankelijk zijn van de beschikbare vluchten in de door u gevraagde periode. De reis moet voor 31 december 2016 plaatsvinden en de reis moet uiterlijk 48 uur na ontvangst voorstel bevestigd worden. Sommige data tijdens de zomer- en kerstvakantie zijn uitgezonderd van deelname. U kunt niet vertrekken of retour vliegen van 20 juli tot en met 21 augustus en van 24 tot en met 31 december 2016. De tijdsspanne tussen de voorkeuren voor aankomst- en retourdatum mag maximaal 30 kalenderdagen bedragen. Het vertrek dient plaats te vinden vanaf Schiphol voor consumenten die wonen in Nederland of Zaventem voor consumenten die wonen in België of Luxemburg. De deelnemer wordt erop gewezen dat hij/zij volledig correcte gegevens verstrekt, teneinde ervoor te zorgen dat de vlucht probleemloos kan worden geboekt. LG wijst hierbij op het in artikel 16 van deze actievoorwaarden gestelde. Het is alleen mogelijk om de vliegtickets te boeken op naam van dezelfde persoon die ook de registratie op de website heeft voldaan. Het is niet mogelijk om de vliegtickets te overdragen, annuleren of te wijzigen.

 5. De online registratie moet voor 11 januari 2016 compleet zijn en het gevraagde bewijsmateriaal moet uiterlijk 31 januari 2016 door LG ontvangen zijn. De boekingsformulieren dienen binnen 4 weken na verzending van de e-mail te zijn ontvangen. Aanvragen die LG niet op tijd ontvangen heeft (dit geldt ook indien slechts één van bovengenoemde data overschreden is), of anderzins niet aan de actievoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt LG zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten.
 6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties van LG.
 7. Deelnemers aan deze Actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn. Deelname aan deze actie is voorbehouden aan consumenten. Tijdens de actieperiode kan per adres hoogstens tweemaal van deze actie gebruik worden gemaakt, ongeacht het soort promotiemodel dat is aangeschaft.
 8. LG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen in de winkels.
 9. LG is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
 10. LG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen.
 11. LG is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat LG daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door LG bekend worden gemaakt op de actiewebsite.
 12. Op de Actie, de Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 13. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

Aansprakelijkheid

 1. LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
 2. LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de actiewebsite of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
 3. LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is aansprakelijk voor problemen met de actiewebsite of internet die kunnen voorkomen.
 4. LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanspraken of tekortkomingen als gevolg van dan wel veroorzaakt door fouten en/of tekortkomingen in de door een deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens. Specifiek dient de deelnemer in te staan voor en garandeert hij/zij de juistheid van het door hem/ haar verstrekte adres.

  LG wordt geacht aan haar verplichtingen jegens de deelnemer te hebben voldaan door verzending van een bevestiging naar het door de deelnemer opgegeven adres. In geen enkel geval en onder geen enkele omstandigheid is LG gehouden om enige inspanning te plegen om het emailadres te controleren, dan wel een email terug te draaien als gevolg van een verkeerd opgegeven mailadres.

Privacy en persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer in verband met de actie aan LG verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de in uw regio geldende privacywetgeving van toepassing (o.a. “Wet Bescherming Persoonsgegevens” (Nederland), “Privacywet” (België))
 2. Door akkoord te gaan met alle actievoorwaarden, geeft de deelnemer LG toestemming om de persoonsgegevens die door de deelnemer aan LG beschikbaar worden gesteld te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van deze actie.
 3. LG gaat verantwoordelijk en zorgvuldig om met de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door de deelnemer aan LG beschikbaar worden gesteld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de Actie en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor dit doeleinde.
 4. Deelnemers hebben het recht om informatie te verkrijgen over hun gegevens die in handen zijn van LG enom rectificatie of verwijdering hiervan te verzoeken. Deze verzoeken dienen aan LG gericht te zijn op onderstaand e-mailadres. LG kan hiervoor een klein bedrag in rekening brengen, overeenkomstig het toepasselijke recht.

Contact

 1. Vragen, klachten en opmerkingen over deze actie kunt u tot uiterlijk 31 januari 2016 per e-mail sturen naar LG-OLED@tlcrewards.com. U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)20 20 50 198 (voor Nederlands) of +33 1 70 61 47 12 (voor Frans).